bizalom, kölcsönösség, KÖBE
KöBE
KöBE
KöBE
KöBE
Magyar English Deutsch Français
Akadálymentes


Káresemény bekövetkezésekor teendők külföldön
Amennyiben a biztosítottnak külföldi útja során bármely ok miatt egészségügyi ellátásra, jogsegélyszolgálatra, vagy bármely egyéb, a biztosító szolgáltatását kiváltó segítségnyújtásra van szüksége, minden esetben – lehetőség szerint még a segítségnyújtási szolgáltatás igénybevételét megelőzően – sürgősségi esetekben legkésőbb az esemény bekövetkezését követő 12 órán belül, köteles felvenni a kapcsolatot az asszisztencia szolgáltatóval.

Ingyenes segítségnyújtó 24 órás vonal
Telefon: 00 36 1 236 75 58 (magyar nyelvű)

A biztosító segítségnyújtó partnere (asszisztencia szolgáltató):
a EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZÁG


A káresemény orvosi ellátás igénybevétele előtti bejelentése azért nagyon fontos, mert asszisztencia szolgálatunk csak így tud Ügyfeleinknek időben segítséget nyújtani a szükséges szakorvosi ellátás hatékony megszervezésében, valamint megfelelő tanácsot és tájékoztatást adni.

Amennyiben Ön rendelkezik KÖBE „Last Minute” Utasbiztosítással, és a biztosítás tartama alatt Magyarország határain kívül balesetet szenved, váratlanul megbetegszik, vagy más okból kifolyólag egészségügyi ellátásra, jogsegélyszolgálatra, vagy bármely egyéb, a biztosító szolgáltatását kiváltó segítségnyújtásra van szüksége, a EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZÁG a biztosító nevében eljárva, a biztosított állapotának és az adott körülményeknek leginkább megfelelő szolgáltatásokat szervezi meg.

Baleset, illetve közlekedési baleset esetén szíveskedjen a baleset/közlekedési baleset tényét és körülményeit leíró illetékes hatóság által felvett, hiteles baleseti jegyzőkönyvet felvetetni illetve kérni, amely tartalmazza a baleset bekövetkezésének körülményeit, helyét, pontos időpontját, a balesetet szenvedett személy(ek) vagy gépjármű adatait.

Az előzetes jóváhagyás nélkül igénybe vett szolgáltatások esetében – kivéve, ha a biztosított egészségügyi állapota ezt igazoltan nem teszi lehetővé – a biztosító szolgáltatási kötelezettsége bármely kár vonatkozásában maximum 150 EUR-nak megfelelő forintösszegre korlátozódik.

Egészségügyi ellátás igénybevétele esetén teendők külföldön:


Amennyiben a külföldön történt sürgősségi orvosi/kórházi ellátás, mentőszállítás illetve kiváltott gyógyszerek/gyógyászati segédeszközök költségeit Ön fizeti ki, minden esetben kérjen ezen költségekről névre szóló eredeti számlát, bizonylatot, nyugtát. Az orvosi ellátásról – függetlenül attól, hogy ambuláns vagy fekvőbeteg ellátásról van szó - a kezelő orvostól, ellátó intézménytől kérjen orvosi igazolást (ambuláns lapot, kórházi zárójelentést), valamint a kezelőorvos által receptre felírt gyógyszerekről a patikában kérje el a receptet. Mentőszállítás alkalmával mentési jegyzőkönyv és a mentés költségéről szóló eredeti számla szükséges.

Poggyászkárok esetében teendők külföldön:


Poggyász külföldön történt ellopásával, elrablásával, eltulajdonításával összefüggésben bekövetkezett káresemények vonatkozásában a káreseményt dokumentáló, a káresemény bekövetkezésének helyén felvett eredeti és hiteles hatósági/rendőrségi jegyzőkönyv szükséges, mely tartalmazza az alábbi adatokat:
• a károsult személy nevét, a káresemény bekövetkezésének tényét, időpontját, módját, körülményeit
• az eltulajdonított tárgyak részletes listáját és értékét (rendőrségi)

Amennyiben a poggyász eltulajdonítás külföldi szállodában következik be, a kárrendezéshez szükséges továbbá az adott szálloda által felvett jegyzőkönyv is.

Amennyiben a poggyász gépjármű közlekedési balesete során sérül, vagy semmisül meg, az utólagos kárrendezéshez elengedhetetlen a balesetről készült, illetékes hatóság által felvett, részletes hatósági jegyzőkönyv, mely tartalmazza a baleset/közlekedési baleset tényét, a baleset bekövetkezésének körülményeit, helyét, pontos időpontját, a balesetet szenvedett személy(ek) vagy gépjármű adatait, a baleset következtében sérült tárgyak tételes felsorolását.

Poggyász elemi kár következtében való megsérülésére, megsemmisülésére vonatkozó kárigény esetén szakhatósági igazolás kiállítása szükséges.

Repülővel történő utazás során bekövetkezett poggyászkárral (poggyászkésés, poggyászhiány, poggyász ki nem szolgáltatása/poggyász elveszése, poggyászsérülés és járatkésés) kapcsolatban kérjük, haladéktalanul jelentsék be a kárt az adott szállítónál (légitársaságnál), melyről feltétlenül vetessék fel a káresemény helyszínén a légitársaság kárral kapcsolatos nyilatkozatát, igazolását, jegyzőkönyvét (ún. PIR / Property Irregularity Report).

Amennyiben Ön busszal utazik, a buszút során a fuvarozó (busztársaság) kezelésében történt poggyászhiány vagy poggyász elveszése esetén a káresemény bekövetkezésének helyén szükséges a busztársaság általi nyilatkozat, igazolás, jegyzőkönyv kiállíttatása.

A fuvarozó (légitársaság vagy busztársaság) kezelésében bekövetkezett károk esetén - a fuvarozó elsődleges felelőssége alapján - az adott fuvarozó köteles helyt állni, ezért kérjük, hogy kárigényüket első körben a fuvarozóhoz jelentsék és nyújtsák be. Amennyiben a fuvarozó kárrendezésének lezárulását követően fennmarad olyan kárigény, melyre a fuvarozó csak részben vagy egyáltalán nem nyújtott kártérítést, a fuvarozóhoz benyújtott teljes kárdokumentáció, valamint a fuvarozó által kifizetett kártérítésre vonatkozó nyilatkozatának birtokában ún. különbözeti kárigény benyújtására van lehetőség az utasbiztosítás terhére.

Kérjük, hogy a kárrendezés lezárulásáig őrizzék meg valamennyi útiokmányukat (repülőjegy/buszjegy, poggyászfeladási vény, csomagcímke, beszállókártya, szállásfoglalás visszaigazolása, autópályamatrica stb.). Amennyiben poggyászkésés vagy járatkésés miatt külföldön sürgősségi vásárlásokra (pl. élelmiszerek, tisztálkodó szerek) kerül sor, a költségek igazolása érdekében kérjen számlát vagy bizonylatot a vásárolt tételekről.

Hazaérkezés utáni utólagos kárrendezés, kárigény benyújtásának menete – Kárbejelentők – Kárrendezéshez szükséges dokumentumok


Kárbejelentő nyomtatványok
Betegség- és balesetbiztosításra, valamint baleseti halálra és baleseti eredetű maradandó rokkantságra vonatkozó kárbejelentő nyomtatvány
Poggyász kárbejelentő nyomtatvány
Gépjármű kárbejelentő nyomtatvány

Kárrendezéshez szükséges dokumentumok köre


Kérjük, kárigénye érvényesítése érdekében minden esetben szíveskedjen a káresemény jellegének függvényében a honlapunkon megtalálható és letölthető kárbejelentő nyomtatványt értelemszerűen és olvashatóan kitölteni (biztosítottanként egy-egy nyomtatvány töltendő ki) és a biztosítási feltétel Kárrendezéshez szükséges dokumentumok köre című fejezetben ismertetett iratokkal együtt biztosítónk címére (1108 Budapest, Venyige u. 3.) postai vagy elektronikus úton eljuttatni.

A kárrendezés időtartama – a kárrendezéshez szükséges valamennyi dokumentum beérkezését követően – 15 nap. (Amennyiben a kárigény elbírálásához bizonyos iratok hiányoznak, erről e-mailben vagy levélben küldünk értesítést.)

Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel, vagy észrevétele van a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, jelezze a +36 (1) 433-1180-as telefonszámon, levélben vagy a gyorsabb ügyintézés érdekében elektronikus levélben ( ) a kötvényszám vagy kárszámunk megjelölésével.